پیدا

20 دلیل افزایشِ نرخِ بیکاری در لرستان!

درخواست حذف اطلاعات

هفتهِ قبل آمارِ بیکاری در سطح استان های کشور منتشر شد و متأسفانه نشان داد که آمارِ بیکاری در استانِ لرستان با یک سیر صعودی، رشد داشته است.
ابتدا لازم است بیان شود در اینکه کلِ کشور در حدودِ یک سال اخیر، در یک بحرانِ رکود تورمی به سر می برد، شکی نیست؛ اما اینکه دلیل افزایشِ نرخِ بیکاری لرستان را صرفاً به خاطر وضع نامطلوب اقتصادی کشور بدانیم، چندان نمی تواند نظر کارشناسی و صحیحی باشد، زیرا که در همین وضعیت، برخی استان ها مانند اردبیل سطحِ بیکاری خود را به شدت کاهش داده اند. حال جای سؤال است که چرا لرستان همیشه به عنوانِ یکی از بیکارترین استان های کشور معرفی می شود؟ به نظر می رسد که مهم ترین دلایلِ افزایشِ نرخِ بیکاریِ استان لرستان در طول سال های گذشته را بتوان به صورت زیر بیان کرد: در لرستان سرمایهِ کافی برای کارآفرینی و اشتغال وجود ندارد. نه تنها که این سرمایه وجود ندارد، بلکه جذبِ سرمایه گذار هم به ندرت صورت می گیرد و تأسف بارتر اینکه س های مردم لرستان در بانک های خصوصی و تی، به جاری اینکه در لرستان صرف سرمایه گذاری و تولید و اشتغال شود، در قالب بنگاه داری بانک ها از استان خارج شده و در سایر استان ها سرمایه گذاری می شود! بر طبقِ آمارِ منتشرشده، یک نمونه از این بانک های خصوصی، از 100 درصد اعتبارات و س های جذب شده مردمِ لرستان، حدود 94 درصد را در یکی از استان های شمالی کشور برای هتل سازی سرمایه گذاری کرده است! طبیعتاً به جای اینکه اثرات آن س ها به استان کم برخوردار و ضعیف لرستان برسد، متأسفانه به استان هایی رسیده است که سرمایهِ به آنجا سرریز شده است! ریسکِ ب و کار و فعالیت تولیدی در لرستان بالاست. لرستان تا به حال هیچ گونه سهمِ مشخص و صریحی در برنامه های توسعه ای کشور نداشته است! سرمایه گذاری هایی که تا به حال در استانِ لرستان صورت گرفته اند، بر مبنای «توان» و «ظرفیت» و «مزیت نسبی» استان نبوده اند. یک بی برنامگی درازمدت در حوزه های سرمایه گذاری لرستان دیده می شود، چرا که با حضور هر استانداری برنامه ها و اولویت های سرمایه گذاری در لرستان تغییر کرده است! عدم مشاوره های تخصصی به سرمایه گذاران و شروع طرح ها و پروژه های که قابلیت پایداری در این استان نداشته اند، یکی دیگر از دلایلِ افزایشِ بیکاری است. از این پروژه ها می توان به لاستیک سازی، یخچال سازی، چرم سازی، کارخانه خودروی پروتون بروجرد و... اشاره کرد که همگی چون بر مبنای مزیت نسبی استان نبوده اند، به تعطیلی کشیده شده اند. بروکراسی اداریِ استان سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری دلسرد و فراری می کند. در عین برگزاری متعدد جلساتِ ستاد تسهیل «تولید» و « ب وکار» در استان، اما از اثرگذاری این جلسات به صورت شفاف، مشخص و صریح در بهبود وضعیت « ب وکار»، «تولید» و «اشتغال» نتیجه ای در دست نیست! مدیریت سنتی و محافظه کارانه مسئولینِ ارشد استان در طول چند دهه اخیر، یکی از دلایل افزایش ِ بیکاری در لرستان است. واقعیت این است که تحرکِ اقتصادی به ریسک پذیری مدیران نیاز دارد، اما مدیران استان این ویژگی را ندارند. بنا به فرمایش جناب خادمی استاندار محترم لرستان، عمده مدیران استان «تنبل» هستند. به نظر می رسد در کنار اصطلاح تنبل، باید کلمه «محافظه کار» و «چسبیده به میز مدیریت» را نیز اضافه کرد. مدیریتِ حوزه های اقتصادی در لرستان، همواره به افرادِ غیرمتخصص س شده است. به عنوان یکی از نمونه های آ آن، می توان به تحصیلاتِ «مدیریت آموزشی» معاونت اقتصادی استاندار لرستان اشاره کرد. نگاه منفی به سرمایه گذار و برخوردهایِ غیراصولی و گرفتن ایرادهایِ غیر کارشناسی برخی مدیران ارشد استان به سرمایه گذران، موجب فرار برخی سرمایه گذاران شده است. عدم پاسخگویی مسئولین ارشد استان یکی دیگر از دلایلِ افزایشِ نرخِ بیکاری در لرستان است. عدم مطالبه گری مردم و نخبگان؛ به ویژه عدم نظارت دقیق و شفاف خبرنگاران، رو مه نگاران و نویسندگان بر عملکرد مسئولین در طول دهه های گذشته، از دیگر دلایل ضعف و سستی مسئولین و درنتیجه افزایش نرخِ بیکاریِ لرستان است. دخ های فراقانونی و سفارشی در لرستان بالاست. اکثر نمایندگان مجلس شورای ی که از حوزه های انتخ ه استان لرستان به مجلس راه یافته اند، به جای «نظارت» که وظیفه اصلی نمایندگان مجلس است در حوزه اجرا «دخ » می کنند. اکثر این دخ ها نیز مربوط به انتصابِ مدیران ضعیف و ناکارآمد است. لرستان به شدت از ضعف عدم حضور کارشناسان خبره حوزه اقتصادی رنج می برد. عدم استفاده از ظرفیت نخبگان و یان در طول سالیان گذشته، یکی دیگر از دلایلِ افزایشِ نرخِ بیکاری در استانِ لرستان است. 20 دلیل افزایشِ نرخِ بیکاری در لرستان! مصطفی شکری – ای اقتصاد بین الملل