پیدا

توجه به گردشگری و صنایع دستی رونق اقتصادی و اشتغال را به دنبال دارد

درخواست حذف اطلاعات

توجه به گردشگری و صنایع دستی رونق اقتصادی و اشتغال را به دنبال دارد رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اهمیت هر سه حوزه مأموریت های این سازمان گفت: «میراث فرهنگی پایه کار در این سازمان است و گردشگری و صنایع دستی می تواند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور کمک کند.» به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امروز دوشنبه 25 تیر در دیدارهای جداگانه با سه مجلس به بررسی حوزه های مأموریت های سه گانه سازمان متبوع خود پرداخت. او در این نشست ها با اشاره به اهمیت رونق گردشگری از این صنعت به عنوان را اری برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی نام برد و از صنایع دستی نیز به عنوان منبعی مهم برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی یاد کرد و گفت: «خوشخبتانه در حوزه تولید صنایع دستی وضعیت خوبی داریم و این هنر صنعت می تواند به ایجاد اشتغال در کشور بسیار کمک کند.» رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دیدار خود با همایون هاشمی میاندوآب، شاهین دژ و تکاب نیز بر رونق و توسعه گردشگری در آذربایجان غربی تأکید کرد. هاشمی در این دیدار به تشریح ظرفیت های گردشگری و آثار فرهنگی تاریخی ای حوزه انتخ ه خود پرداخت و مونسان نیز با اشاره به اهمیت و توسعه رونق صنعت گردشگری بر حمایت ها از توسعه گردشگری، مرمت آثار فرهنگی تاریخی و تأمین زیرساخت های گردشگری در ای مختلف کشور از جمله ای استان آذربایجان غربی تأکید کرد. معاون رئیس جمهوری همچنین در دیدار با عباس گودرزی بروجرد و اشترینان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به خانه های تاریخی در بروجرد از این خانه ها به عنوان یک ظرفیت بزرگ یاد کرد و به تشریح برنامه های سازمان میراث فرهنگی در خصوص احیای خانه های تاریخی در کشور پرداخت. او افزود: «استفاده از خانه های تاریخی باید به عنوان را اری برای توسعه گردشگری و درآمدزایی و اشتغال زایی مورد توجه قرار گیرد.» گودرزی نیز در این نشست به تشریح ظرفیت های گردشگری و آثار فرهنگی تاریخی بروجرد اشاره کرد و گفت: «یکی از مزیت های مهم بروجرد، خانه های تاریخی این شهر است و می تواند عامل مهمی در رونق گردشگری در این منطقه باشد.» رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین در دیدار با علی بختیار مردم گلپایگان و خوانسار نیز با اشاره به ظرفیت های این دو شهر در حوزه گردشگری خواستار استفاده از ظرفیت های گلپایگان و خوانسار در تولید ثروت و ایجاد اشتغال شد. مونسان در دیدار با این مجلس با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال گفت: «بی کاری ام الفساد است و را ارهای مختلف از جمله توجه به گردشگری و نیز رونق صنایع دستی می تواند به ایجاد اشتغال و رفع این مشکل کمک کند.» او افزود: «رونق گردشگری ایجاد اشتغال را به دنبال دارد و توجه به صنایع دستی نیز می تواند برای افراد شغل ایجاد کند و از طریق گردشگری و صنایع دستی می توان درآمدزایی ایجاد کرد.»