پیدا

یکی از مزیت های مهم بروجرد، خانه های تاریخی این شهر است

درخواست حذف اطلاعات

معاون رئیس جمهور: معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: یکی از مزیت های مهم بروجرد، خانه های تاریخی این شهر است. یکی از مزیت های مهم بروجرد، خانه های تاریخی این شهر استبه گزارش یافته، علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امروز دوشنبه 25 تیر در دیدار با عباس گودرزی بروجرد و اشترینان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به خانه های تاریخی در بروجرد از این خانه ها به عنوان یک ظرفیت بزرگ یاد کرد و به تشریح برنامه های سازمان میراث فرهنگی در خصوص احیای خانه های تاریخی در کشور پرداخت. او افزود: «استفاده از خانه های تاریخی باید به عنوان را اری برای توسعه گردشگری و درآمدزایی و اشتغال زایی مورد توجه قرار گیرد.» گودرزی نیز در این نشست به تشریح ظرفیت های گردشگری و آثار فرهنگی تاریخی بروجرد اشاره کرد و گفت: «یکی از مزیت های مهم بروجرد، خانه های تاریخی این شهر است و می تواند عامل مهمی در رونق گردشگری در این منطقه باشد.» رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت حوزه مأموریت های این سازمان گفت: «میراث فرهنگی پایه کار در این سازمان است و گردشگری و صنایع دستی می تواند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور کمک کند.» او در این نشست ها با اشاره به اهمیت رونق گردشگری از این صنعت به عنوان را اری برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی نام برد و از صنایع دستی نیز به عنوان منبعی مهم برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی یاد کرد و گفت: «خوشخبتانه در حوزه تولید صنایع دستی وضعیت خوبی داریم و این هنر صنعت می تواند به ایجاد اشتغال در کشور بسیار کمک کند.»