پیدا

مصرف برق بیش از تولید برق است

درخواست حذف اطلاعات

فرض کنید در روزهای خیلی گرم تابستان، مصرف در کل کشور به بیش از ۵۳ هزار م ات برسد. درحالی که که تولید برق بین ۵۰ تا ۵۳ هزار م ات باشد. قانون اقتصاد، خودش را نشان می دهد: عدم تعادل بین عرضه و تقاضا. و نتیجه: خاموشی های روزانه! هوا گرم تر شده است؛ این یعنی استفاده بیشتر از وسایل خنک کننده در طول مدت روز. به ویژه دستگاه های بزرگ خنک کننده که مصرف بالای برق دارند. آیا این شرایط قابل پیش بینی بوده است؟ آیا تغییرات اقلیمی و آب و هوایی، قابل پیش بینی بوده است؟ وقتی تغییرات اقلیمی قابل پیش بینی است تا چه حد اقدامات لازم زیرساختی برای افزایش ظرفیت تولید برق انجام شده است؟ این طبیعی است وقتی درجه دمای هوا بالاتر می رود مصرف برق هم افزایش می یابد. فرض کنید افزایش یک درجه سانتی گراد دمای هوا، باعث افزایش ۱۰۰۰ یا ۱۵۰۰ م ات مصرف بیشتر برق شود. آیا ما در یک وضعیت و شرایط ناگهانی و در اصطلاح فورس ماژور قرارگرفته ایم؟ یا نه وقوع گرم تر شدن دمای هوا از چندین سال قبل، قابل پیش بینی بوده است؟ می توان گفت متناسب با پیش بینی ها، ظرفیت های زیرساختی تولید برق شامل انرژی گاز، نفت، آب، هسته ای و تجدید پذیر را افزایش نداده ایم. زیرا از سال ها قبل، همواره در جهان هشدار داده شده است که هوای زمین گرم تر می شود و حتی جزییات تغییرات اقلیمی در قاره ها هم بارها تشریح شده است. ولی ما به قدر کافی به این پیش بینی ها توجه نکرده ایم و حالا مدام از مصرف کننده برق می خواهیم که در مصرف صرفه جویی نماید و یک راه حل دیگر هم همیشه این بوده است که قیمت تعرفه برق را افزایش بدهیم! درصورتی که موضوع اصلی آن است که در تناسب با پیش بینی ها، چقدر ظرفیت تولید برق افزایش یافته است. فرض کنید دمای هوا از چند سال پیش به این سو، مجموعاً پنج درجه گرم تر شده است. این یعنی میزان مصرف برق در کشور، هفت هزار م ات افزایش می یابد. آیا ظرفیت تولید برق که ۵۰ تا ۵۳ هزار م ات است به ۶۰ هزار م ات یعنی هفت هزار م ات تولید بیشتر برق رسیده است؟ روشن است این گونه مصرف بالای برق در ماه های گرم سال به ویژه تیر و مرداد است و در سایر ایام سال، می توان مازاد تولید برق را صادر نمود. اما اگر تولید به قدر تقاضا نباشد طبیعی است که ناگزیر از واردات برق در روزهای گرم سال هم هستیم. وقتی تولید و عرضه به اندازه تقاضای قابل پیش بینی نباشد مدام باید به خاموشی های روزانه تکیه کرد و پیوسته هم از مصرف کننده خواست که در مصرف، صرفه جویی کند. درحالی که موضوع اصلی، توجه یا عدم توجه به پیش بینی پذیری پدیده های طبیعی همچون تغییرات آب و هوایی است.

ù†øªûŒø¬ù‡ øªøµùˆûŒø±ûŒ ø¨ø±ø§ûŒ ø´ù‡ø±ø§ù ø´ø±ùûŒ ûŒø§ùøªù‡شهرام شرفی